Władze
Referaty
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze gminy
Oświadczenia majątkowe
Prawo miejscowe
Plany , Regulaminy i Strategie Rozwoju Gminy
Przetargi
Wyniki przetargów
Rządowe Centrum Legislacji
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Promocja projektów finansowanych z Unii Europejskiej
Europejski Fundusz Społeczny
PPWOW Program Integracji Społecznej
Rejestry i ewidencje
Aktualności, komunikaty
Praca
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
O Biuletynie
Instrukcja
Logowanie

Nabór na wolne stanowisko pracy Referentawersja do drukuRejestr zmian

Urząd Gminy Pionki

ul. Zwycięstwa 6

26-670 Pionki

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENTA

 

 1. GŁÓWNE OBOWIĄZKI


  • realizacja zamówień publicznych Urzędu Gminy i jednostek podporządkowanych Radzie Gminy nie wchodzących w skład Urzędu.

  • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej, sporządzanie umów na wykonanie robót budowlanych oraz dostaw i usług.


 1. WYKSZTAŁCENIE


wyższe prawnicze


 1. WYMIAR ETATU

niepełny wymiar czasu pracy tj.1/2 etatu

 1. WYMAGANIA KONIECZNE


staż pracy - 2 lata w Urzędzie lub poza Urzędem na pokrewnych stanowiskach


 1. WYMAGANIA DODATKOWE


umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych


 1. WYMAGANE DOKUMENTY


  • życiorys /CV/

  • list motywacyjny

  • dokument poświadczający wykształcenie,

  • Kwestionariusz osobowy,

  • kserokopie świadectw pracy,

  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pokój Nr 1 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta” w terminie do dnia 31 lipca 2006 r.

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pionkach ul. Zwycięstwa 6.

Złożonych dokumentów Urząd Gminy nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV /z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926 z poźn.zm./ oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1593 z późn.zm/.


autor:
artykuł opublikował(a) : Przemysław Inglot
artykuł napisany dnia: 2006-07-14
data publikacji: 2006-07-14 13:00:43
ostatnia modyfikacja: 2008-03-17 14:18:47
artykuł dotychczas pobierano: 2863 razy
©Gmina PIONKI Główna strona BIP: www.bip.gov.pl